Sản phẩm khuyến mãi

5,000,000₫
Cơ chế hoạt động của hệ thống- Một bồn dinh dưỡng sẽ chảy về các chậu trồng rau qua hệ thống ống dẫn theo cơ chế trọng lực- Trong mỗi chậu sẽ có th...

1 Sản phẩm